Het digiTAAL werkboek bevat in totaal meer dan 6000 taaloefeningen voor Frans, Engels, Duits en Nederlands, gegroepeerd in 26 oefenmodules. Er zijn zowel modules met thema- en grammatica-oefeningen, waarin ook de vier vaardigheden geïntegreerd aan bod komen, als modules die er specifiek op gericht zijn de zakelijke spreek- en schrijfvaardigheid te verbeteren.

  • De taalmodules zijn geschikt voor zowel zelfstandig leren als remediëring. De antwoorden die de student invult, worden meteen op juistheid getoetst en er verschijnt feedback met gerichte uitleg. De geïntegreerde grammatica maakt het de leerling mogelijk om zelfstandig op zoek te gaan naar de juiste informatie. Het digiTAAL werkboek biedt dus een unieke kans om het ICT-ondersteund zelfstandig leren in praktijk te brengen.
  • De taaloefeningen zijn methodeonafhankelijk, maar kunnen perfect aansluiten bij handboeken of methodes die soortgelijke thema’s of grammaticale topics behandelen. Zo kunnen de leerlingen woordenschat en grammatica in een andere context inoefenen, en kunnen de oefeningen ook op die manier een toegevoegde waarde aan de lessen betekenen. De leerkracht kan uit de oefeningen putten volgens de noden of wensen die zich voordoen: differentiatie, remediëring, huiswerk, inhaalles, vakantietaak, persoonlijk werk van de leerling,…
  • In alle onderdelen van deze interactieve oefeningen wordt de doeltaal gebruikt. De feedback, de informatie bij de woordenschat, de grammaticale uitleg enz. zijn in een eenvoudig en klaar Frans, Engels, Duits of Nederlands opgesteld, zodat leerlingen het vanzelfsprekend vinden dat doeltaalgebruik de regel is. Alle luisteroefeningen zijn door moedertaalsprekers ingesproken.
  • Bij de oefeningen werd gestreefd naar een zo groot mogelijke authenticiteit van situaties, tekstmateriaal, opdrachten enz. Er is ruime aandacht voor luisteren, lezen, spreken en schrijven in geïsoleerde opdrachten. In bepaalde oefeningen komen die vaardigheden ook geïntegreerd aan bod.